Tekemas A/S


Salgs- og leveringsbetingelser1. Levering sker i henhold til »Almindelige leveringsbetingelser NL 92«, og hvis montage indgår »Almindelige betingelser NLM 94«, dog med nedennævnte tilføjelser. NL 92 og NLM 94 udleveres på anfordring.

1.2 Tilbud er gældende i 4 uger fra tilbuddets dato, mellemsalg forbeholdt.

1.3 Leveringsstedet er - hvis ikke andet er anført - ab vort lager i Danmark.

1.4 Tilbudte priser er beregnet for levering ab vort lager. Alle priser er ekskl. moms og evt. andre afgifter. Vi forbeholder os ret til at regulere tilbudte/bekræftede priser, såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse sker ændringer i offentlige afgifter – herunder toldsatser, ændringer i valutakurser på mere end +/- 1%, samt overenskomstmæssige stigninger i arbejdslønninger. Priser på tilbudte maskiner omfatter ikke montering eller materialer hertil.

1.5 Uanset pkt. 17 i NL 92 og pkt. 21 i NLM 94 betales alle leverancer, bortset fra større anlæg og maskiner, netto kontant 30 dage efter fakturadato. Leverancer omfattende større anlæg og maskiner (ordrebeløb over kr. 300.000,-) betales med 30% ved ordre, 60% ved levering af hovedkomponenter og 10% 30 dage efter levering.
I tilfælde, hvor leverancen omfatter montage, betales de sidste 10% 30 dage efter afsluttet montage, dog senest 60 dage efter levering af hovedkomponenter. Ved ikke rettidig betaling påløber - fra fakturadato at regne – en morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned. For leverancer, hvor salgsprisen er aftalt i fremmed valuta, kan betaling finde sted i danske kroner udregnet efter betalingsdagens officielt noterede valutakurs inkl. marginaltillæg.

1.6 Hvis ikke andet er aftalt, faktureres emballage særskilt. Der godskrives ikke køberen noget vederlag for returneret emballage.

1.7 Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi af køberen har modtaget alle oplysninger, som er nødvendige, for at tekniske spørgsmål i forbindelse med leverancens udformning og indhold er afklarede. Leveringstiden løber dog tidligst fra tidspunktet fra modtagelse af køberens accept.

1.8 Køber er kun berettiget til den i NL 92 pkt. 13 og NLM 94 pkt. 47 anførte konventionalbod, såfremt der er truffet aftale om dette, og dette fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. Hvis intet er aftalt, er køberen kun berettiget til erstatning, såfremt det dokumenteres, at en evt. forsinkelse skyldes en af os begået grov fejl, og at denne er årsag til forsinkelsen. Vi er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følge af forsinkelser.

1.9 Drejer det sig om enkeltstående produkter af udenlandsk oprindelse, vil fabrikantens leveringsbetingelser være gældende. Leveringsprøver, som omtalt i NL 92 pkt. 5 til 8, vil i sådanne tilfælde blive afholdt hos fabrikanten.

1.10 Forvolder et leveret produkt skade, for hvilket der pålægges produktansvar i.h.t. NL 92 pkt. 36 og NLM 94 pkt. 67, begrænses ansvaret for skade på fast ejendom og løsøre, herunder produkter, der er fremstillet af køberen, og produkter, hvori disse indgår, til maksimalt kr. 500.000,-.

1.11 Det påhviler køberen at holde maskiner og anlæg, som skal monteres af os, forsikret imod brand for et beløb, som mindst svarer til den aftalte købesum, indtil endelig aflevering har fundet sted.


TLB12.doc
Tekemas

For more information please contact us:

Tekemas A/S
Naverland 2
DK-2600 Glostrup


Tekemas A/S
Danmarksvej 30F
DK-8660 Skanderborg


Tekemas AB
Varlabergsvägen 16F
SE-434 39 Kungsbacka


New Jutland address (from 1.6.2020):
Tekemas A/S

Nydamsvej 45
DK- 8362 Hørning


Phone: +45 36 70 60 00
Fax: +45 36 70 60 59

E-mail: info@tekemas.dk
Tekemas